English  |  中科院化学所  |  中国科学院
 首 页  人 员 研究方向 研究成果 科研设备 招生招聘 图片展 联系方式 链接 新闻动态
 
研究成果
代表性论文
Cover Gallery
论文2021
论文2020
论文2019
论文2018
论文2017
论文2016
论文2015
论文2014
论文2013-2003
专著
专利
  代表性论文 
当前位置:首页 > 胡劲松 > 研究成果 > 代表性论文
Confinement Strategies for Precise Synthesis of Efficient Electrocatalysts from the Macroscopic to the Atomic Level
Lu-Pan Yuan, Tang Tang, Jin-Song Hu, and Li-Jun Wan
Acc. Mater. Res. 2021,2(10), 907-919

2021-09-20
Interfacial Strain Engineering in Wide-Bandgap GeS Thin Films for Photovoltaics
Mingjie Feng, Shun-Chang Liu, Liyan Hu, Jinpeng Wu, Xianhu Liu, Ding-Jiang Xue, Jin-Song Hu & Li-Jun Wan
J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 25, 9664–9671

2021-06-16
Electrical Loss Management by Molecularly Manipulating Dopant-free Poly(3-hexylthiophene) towards 16.93% CsPbI2Br Solar Cells
Ming-Hua Li, Jiang-Yang Shao, Yan Jiang, Fa-Zheng Qiu, Shuo Wang, Jianqi Zhang, Guangchao Han, Jilin Tang, Fuyi Wang, Zhixiang Wei, Yuanping Yi, Yu-Wu Zhong, Jin-Song Hu
Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 16388-16393

2021-05-21
An antibonding valence band maximum enables defect-tolerant and stable GeSe photovoltaics
Shun-Chang Liu, Chen-Min Dai, Yimeng Min, Yi Hou, Andrew H. Proppe, Ying Zhou, Chao Chen, Shiyou Chen, Jiang Tang, Ding-Jiang Xue, Edward H. Sargent and Jin-Song Hu
Nat. Commun., 2021, 12, 670

2021-01-28
Strain in perovskite solar cells: origins, impacts and regulation
Jinpeng Wu, Shun-Chang Liu, Zongbao Li, Shuo Wang, Ding-Jiang Xue, Yuan Lin, Jin-Song Hu
Natl. Sci. Rev., 2021, 8, nwab047.

2021-05-21
Crystallization Kinetics Modulation of FASnI3 Films with Pre-nucleation Clusters for Efficient Lead-free Perovskite Solar Cells
Xiangyue Meng, Yunfei Li, Yizhi Qu, Haining Chen, Nan Jiang, Minghua Li, Ding-Jiang Xue, Jin-Song Hu, Hui Huang & Shihe Yang
Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 3693-3698

2020-11-21
Synergistic Modulation of Non-precious-metal Electrocatalysts for Advanced Water Splitting
Wen-Jie Jiang, Tang Tang, Yun, Zhang, Jin-Song Hu
Acc. Chem. Res., 2020, 53, 6, 1111–1123. Front Cover

2020-05-18
Metastable Rocksalt Oxide Mediated Synthesis of High-Density Dual-Protected M@NC for Long-life Rechargeable Zinc-Air Batteries with Record Power Density
Tang Tang,Wen-Jie Jiang, Xiao-Zhi Liu, Jun Deng, Shuai Niu, Bin Wang, Shi-Feng Jin, Qiang Zhang, Lin Gu, Jin-Song Hu, Li-Jun Wan
J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 7116-7127

2020-03-22
Molecular Evidences for Metallic Cobalt Boosting CO2 Electroreduction on Pyridinic Nitrogen
Chao He, Yun Zhang, Yuefeng Zhang, Lu Zhao, Lu-Pan Yuan, Jianan Zhang, Jianmin Ma, Jin-Song Hu
Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 4914-4919

2020-01-14
Steering Elementary Steps towards Efficient Alkaline Hydrogen Evolution via Size-Dependent Ni/NiO Nanoscale Heterosurfaces
Lu Zhao, Yun Zhang, Zhonglong Zhao, Qing-Hua Zhang, Lin-Bo Huang, Lin Gu, Gang Lu, Jin-Song Hu, Li-Jun Wan
Natl. Sci. Rev., 2020, 1, 27-36

2019-12-13
Organic Small Molecule Activates Transition Metal Foam for Efficient Oxygen Evolution Reaction
Jing Zhang, Wen‐Jie Jiang, Shuai Niu, Hantang Zhang, Jie Liu, Haiyang Li, Gui‐Fang Huang, Lang Jiang, Wei‐Qing Huang, Jin‐Song Hu, Wenping Hu
Adv. Mater. 2020, 32, 1906015

2020-03-11
High‐Efficiency CsPbI2Br Perovskite Solar Cells with Dopant‐Free Poly(3‐hexylthiophene) Hole Transporting Layers
Ming‐Hua Li, Shun‐Chang Liu, Fa‐Zheng Qiu, Zhen‐Yun Zhang, Ding‐Jiang Xue, Jin‐Song Hu
Adv. Energy Mater. 2020, 10, 2000501.

2020-05-18
Cascade anchoring strategy for general mass production of high-loading single-atomic metal-nitrogen catalysts
Lu Zhao, Yun Zhang, Lin-Bo Huang, Xiao-Zhi Liu, Qing-Hua Zhang, Chao He, Ze-Yuan Wu, Lin-Juan Zhang, Jinpeng Wu, Wanli Yang, Lin Gu, Jin-Song Hu & Li-Jun Wan
Nat. Commun. 2019, 10 (1), 1278.

2019-12-05
Se-Doping Activates FeOOH for Cost-Effective and Efficient Electrochemical Water Oxidation
Shuai Niu, Wen-Jie Jiang, Zengxi Wei, Tang Tang, Jianmin Ma, Jin-Song Hu & Li-Jun Wan
J. Am. Chem. Soc. 2019, 141 (17), 7005-7013. Cover

2019-12-06
Investigation of Oxygen Passivation for High-Performance All-Inorganic Perovskite Solar Cells
Shun-Chang Liu, Zongbao Li, Yusi Yang, Xia Wang, Yao-Xuan Chen, Ding-Jiang Xue & Jin-Song Hu
J. Am. Chem. Soc. 2019, 141 (45), 18075-18082

2019-12-06
A Rutile TiO2 Electron Transport Layer for the Enhancement of Charge Collection for Efficient Perovskite Solar Cells
Yongling Wang, Jiawei Wan, Jie Ding, Jin-Song Hu & Dan Wang
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58 (28), 9414-9418

2019-12-06
Fully Air-Bladed High-Efficiency Perovskite Photovoltaics
Jie Ding, Qiwei Han, Qian-Qing Ge, Ding-Jiang Xue, Jing-Yuan Ma, Bo-Ya Zhao, Yao-Xuan Chen, Jie Liu, David B. Mitzi & Jin-Song Hu
Joule 2019, 3 (2), 402-416

2019-12-07
Polar Solvent Induced Lattice Distortion of Cubic CsPbI3 Nanocubes and Hierarchical Self-Assembly into Orthorhombic Single-Crystalline Nanowires
Jian-Kun Sun, Sheng Huang, Xiao-Zhi Liu, Quan Xu, Qing-Hua Zhang, Wen-Jie Jiang, Ding-Jiang Xue, Jia-Chao Xu, Jing-Yuan Ma, Jie Ding, Qjan-Qing Ge, Lin Gu, Xiao-Hong Fang, Hai-Zheng Zhong, Jin-Song...
J. Am. Chem. Soc. 2018, 140 (37), 11705-11715. Cover.

2019-12-06
Thermodynamically Stable Orthorhombic gamma-CsPbI3 Thin Films for High-Performance Photovoltaics
Boya Zhao, Shi-Feng Jin, Sheng Huang, Ning Liu, Jin-Yuan Ma, Ding-Jiang Xue, Qiwei Han, Jie Ding, Qian-Qing Ge, Yaqing Feng & Jin-Song Hu
J. Am. Chem. Soc. 2018, 140 (37), 11716-11725

2019-12-06
A Two-Dimensional Hole-Transporting Material for High-Performance Perovskite Solar Cells with 20% Average Efficiency
Qian-Qing Ge, Jiang-Yang Shao, Jie Ding, Li-Ye Deng, Wen-Ke Zhou, Yao-Xuan Chen, Jing-Yuan Ma, Li-Jun Wan, Jiannian Yao, Jin-Song Hu & Yu-Wu Zhon
Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57 (34), 10959-10965

2019-12-06
Carrier Dynamics Engineering for High-Performance Electron-Transport-Layer-free Perovskite Photovoltaics
Qiwei Han, Jie Ding, Yusong Bai, Tianyang Li, Jing-Yuan Ma, Yao-Xuan Chen, Yihao Zhou, Jie Liu, Qian-Qing Ge, Jie Chen, Jeffrey T. Glass, Michael J. Therien, Jie Liu, David B. Mitzi & Jin-Song Hu
Chem 2018, 4 (10), 2405-2417

2019-12-06
Air-Stable In-Plane Anisotropic GeSe2 for Highly Polarization-Sensitive Photodetection in Short Wave Region
Yusi Yang, Shun-Chang Liu, Wei Yang, Zongbao Li, Yang Wang, Xia Wang, Shishu Zhang, Yun Zhang, Mingsheng Long, Gengmin Zhang, Ding-Jiang Xue, Jin-Song Hu & Li-Jun Wan
J. Am. Chem. Soc. 2018, 140 (11), 4150-4156

2019-12-06
Self‐Limited on‐Site Conversion of MoO3 Nanodots into Vertically Aligned Ultrasmall Monolayer MoS2 for Efficient Hydrogen Evolution
Lin‐Bo Huang, Lu Zhao, Yun Zhang, Yu‐Yun Chen, Qing‐Hua Zhang, Hao Luo, Xing Zhang, Tang Tang, Lin Gu & Jin‐Song Hu
Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1800734. Cover

2019-12-06
Electronic and Morphological Dual Modulation of Cobalt Carbonate Hydroxides by Mn Doping toward Highly Efficient and Stable Bifunctional Electrocatalysts for Overall Water Splitting
Tang Tang, Wen-Jie Jiang, Shuai Niu, Ning Liu, Hao Luo, Yu-Yun Chen, Shi-Feng Jin, Feng Gao, Li-Jun Wan & Jin-Song Hu
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139 (24), 8320-8328

2019-12-06
Self-Templated Fabrication of MoNi4/MoO3-X Nanorod Arrays with Dual Active Components for Highly Efficient Hydrogen Evolution
Yu-Yun Chen, Yun Zhang, Xing Zhang, Tang Tang, Hao Luo, Shuai Niu, Zhi-Hui Dai, Li-Jun Wan & Jin-Song Hu
Adv. Mater. 2017, 29 (39), 1703311, 1703311

2019-12-06
Crystallinity-Modulated Electrocatalytic Activity of a Nickel(II) Borate Thin Layer on Ni3B for Efficient Water Oxidation
Wen-Jie Jiang, Shuai Niu, Tang Tang, Qing-Hua Zhang, Xiao-Zhi Liu, Yun Zhang, Yu-Yun Chen, Ji-Hui Li, Lin Gu, Li-Jun Wan & Jin-Song Hu
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56 (23), 6572-6577

2019-12-06
Microbial-Phosphorus-Enabled Synthesis of Phosphide Nanocomposites for Efficient Electrocatalysts
Tian-Qi Zhang, Jian Liu, Lin-Bo Huang, Xu-Dong Zhang, Yong-Gang Sun, Xiao-Chan Liu, De-Shan Bin, Xi Chen, An-Min Cao, Jin-Song Hu & Li-Jun Wan
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139 (32), 11248-11253

2019-12-06
GeSe Thin-Film Solar Cells Fabricated by Self-Regulated Rapid Thermal Sublimation
Ding-Jiang Xue, Shun-Chang Liu, Chen-Min Dai, Shiyou Chen, Chao He, Lu Zhao, Jin-Song Hu & Li-Jun Wan
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139 (2), 958-965

2019-12-08
Bilayer PbS Quantum Dots for High-Performance Photodetectors
Zhenwei Ren, Jiankun Sun, Hui Li, Peng Mao, Yuanzhi Wei, Xinhua Zhong, Jinsong Hu, Shiyong Yang & Jizheng Wang
Adv. Mater. 2017, 29 (33), 1702055

2019-12-08
Understanding the High Activity of Fe–N–C Electrocatalysts in Oxygen Reduction: Fe/Fe3C Nanoparticles Boost the Activity of Fe–Nx
Wen-Jie Jiang, Lin Gu, Li Li, Yun Zhang, Xing Zhang, Lin-Juan Zhang, Jian-Qiang Wang, Jin-Song Hu,Zidong Wei, and Li-Jun Wan
J. Am. Chem. Soc., 2016, 138 (10), pp 3570–3578

2016-04-26
共2页  12下一页尾页
中国科学院   版权所有 © 中国科学院分子纳米结构与纳米技术重点实验室
地址:北京市海淀区中关村北一街2号  邮编:100190