English  |  中科院化学所  |  中国科学院
 首 页  人员 研究方向 研究成果 科研设备 招生招聘 图片展 联系方式 链接 科研进展
 
当前位置:首页 > 方晓红 > 研究成果 > 论文
2018年论文
时间:2019-12-05 浏览:
  

1. Ultrastable Fluorescent Polymer Dots for Stimulated Emission Depletion Bioimaging, Yayun Wu, Hefei Ruan, Rong Zhao, Zaizai Dong, Wenhui Li, Xiaojun Tang, Jinghe Yuan, Xiaohong Fang*, Adv. Optical Mater., 2018, 1800333.

2. DNA nonomachines: monitoring molecular encounter dynamics in live cell membranes, Jiachao Xu, Xiaohong Fang*, Natl. Sci. Rev. 2018, 5,300-301.

3. Quantitative Characterization of the Membrane Dynamics of Newly Delivered TGF-beta Receptors by Single-Molecule imaging, Mingliang Zhang, Zhen Zhang, Kangmin He, Jimin Wu, Nan Li, Rong Zhao, Jinghe Yuan, Han Xiao, Youyi Zhang*, Xiaohong Fang*, Anal. Chem. 2018, 90, 4282-4287.

4. Characterization of Hepatitis C Virus Core Protein Dimerization by Atomic Force Microscopy, Wenhui Li, Xiaolong Kou, Jiaochao Xu, Wei Zhou, Rong Zhao, Zhen Zhang, Xiaohong Fang*, Anal. Chem. 2018, 90, 4596-4602.

5. A microwell assisted multi-aptamer immunomagnetic platform for capture and genetic analysis of circulating tumor cells, Zaizai Dong, Chuanhao Tang, Libo Zhao, Jiachao Xu, Yayun Wu, Xiaojun Tang, Wei Zhou, Rongxiang He, Rong Zhao, Li Xu, Zhen Zhang, and Xiaohong Fang*,  Adv. Health Mater., 2018, 7, 1801231.

6. Single-molecule force spectroscopy study of interactions between angiotensin II type 1 receptor and different biased ligands in living cells, Wenhui Li, Jiachao Xu, Xiaolong Kou, Rong Zhao, Wei Zhou, Xiaohong Fang*,  Anal. Bioanal. Chem. 2018, 410, 3275-3284.

7. Quantitative single-molecule study of TGF-bega/Smad signaling, Rong Zhao, Nan Li, Jiachao Xu, Wenhui Li, Xiaohong Fang*, Acta. Bioch. Bioph. Sin., 2018, 50, 51-59.

8. Homocysteine directly interacts and activates the angiotensin II type I receptor to aggravate vascular injury, Tuoyi Li, Bing Yu, Zhixin Liu, Jingyuan Li, Mingliang Ma, Yingbao Wang, Ming jiang Zhu, Huiyong Yin, Xiaofeng Wang, Yi Fu, Fang Yu, Xian Wang, Xiaohong Fang, Jinpeng Sun*, Wei Kong*,  Nat. Commun. 2018, 9, DOI: 10.1038/s41467-017-02401-7

9. Polar Solvent Induced Lattice Distortion of Cubic CsPbI3 Nanocubes and Hierarchical Self-Assembly into Orthorhombic Single-Crystalline Nanowires, Jiakun Sun,  Sheng Huang, Xiaozhi Liu, Quan Xu, Qinghua Zhang, Wenjie Jiang, Dingjiang Xue, Jiachao Xu, Jingyuan Ma, Jie Ding, Qianqing Ge, Ling Gu, Xiaohong Fang, Haizheng Zhong, Jinsong Hu*, Lijun Wan*,  JACS, 2018, 140, 11705–11715

10. Ligand-Receptor Binding on Cell Membrane: Dynamic Force Spectroscopy Applications, Jianli Liu, Wenhui Li, Xuejie Zhang, Yan Feng, Xiaohong Fang*, Methods Molecular Biology, 1886, Nuno C. Santos and Filomena A. Carvalho (Eds): Atomic Force MicroscopyMethods in molecular biology (Clifton, N.J.) 1886:153-162.


 
 
【打印本页】【关闭本页】
中国科学院   版权所有 © 中国科学院分子纳米结构与纳米技术重点实验室
地址:北京市海淀区中关村北一街2号  邮编:100190