English  |  中科院化学所  |  中国科学院
 首 页  人员 研究方向 研究成果 科研设备 招生招聘 图片展 联系方式 链接 科研进展
 
当前位置:首页 > 王春儒 > 研究成果 > 论文
2019年论文
时间:2019-12-06 浏览:
  

1. Liping Wang, Taishan Wang, Yaxia Yin, Jilei Shi*, Chunru Wang*, Yuguo Guo*. Exploiting lithium-depleted cathode materials for solid-state Li metal batteries. Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1901335. (IF=24.884)

2. Xue Li, Mingming Zhen*, Chen Zhou, Ruijun Deng, Tong Yu, Yingjie Wu, Chunying Shu, Chunru Wang*, Chunli Bai. Gadofullerene Nanoparticles Reverse Dysfunctions of Pancreas and Improve Hepatic Insulin Resistance for Type 2 Diabetes Mellitus Treatment. ACS Nano, 2019, 13(8), 8597-8608. (IF=13.903)

3. Taishan Wang, Chunru Wang*, Functional Metallofullerene Materials and Their Applications in Nanomedicine, Magnetics and Electronics, Small, 2019, 15(48), 1901522. (IF=10.856)

4. Mingzhe Nie, Jin Xiong, Chong Zhao, Haibing Meng, Kun Zhang, Yibo Han, Jie Li, Bingwu Wang*, Lai Feng*, Chunru Wang*, Taishan Wang*. Luminescent Single-Molecule Magnet of Metallofullerene DyErScN@Ih-C80Nano Research, 2019, 12(7), 1727-1731 (IF=8.515)

5. Junfang Zhang, Jiachao Xu, Haijun Ma, Haotian Bai, Libing Liu, Chunying Shu, Hui Li*, Shu Wang*, Chunru Wang*. Designing an Amino-Fullerene Derivative C70-(EDA)8 to Fight Superbacteria. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11(16), 14597-14607. (IF=8.456)

6. Liping Wang*, Franziska Klein, Zhirong Zhao-Karger, Johann Chable, Tobias Braun, Annika Regitta Schür, Chun-Ru Wang*, Yu-Guo Guo*, Maximilian Fichtner*. MgSc2Se4—A Magnesium Solid Ionic Conductor for All-Solid-State Mg Batteries? ChemSusChem, 2019, 12(10), 2286-2293. (IF=7.804)

7. Mingzhe Nie, Le Yang, Chong Zhao, Haibing Meng, Lai Feng,* Peng Jin,* Chunru Wang,* Taishan Wang*, A Luminescent Single-Molecule Magnet of Dimetallofullerene with Cage-Dependent Property, Nanoscale2019, 11(40), 18612-18618. (IF=6.970)

8. Chong Zhao, Haibing Meng, Mingzhe Nie, Qiang Huang, Pingwu Du*, Chunru Wang*, Taishan Wang*, Construction of Short Metallofullerene-Peapod with a Spin Probe, Chem. Commun., 2019, 55(77), 1151111514. (IF=6.164)

9. Fuwen Zhao, Dan He*, Jingming Xin, Shuixing Dai, Han Xue, Li Jiang, Zhixiang Wei, Wei Ma*, Xiaowei Zhan, Yongfang Li, Chunru Wang*. Modulating morphology via side-chain engineering of fused ring electron acceptors for high performance organic solar cells. Science China-Chemistry. 2019, 62(6), 790-796. (IF=6. 085)

10. Chong Zhao, Mingzhe Nie, Haibing Meng, Chunru Wang,* Taishan Wang,* Synthesis and Structural Studies of Two Paramagnetic Metallofullerenes with Isomeric C72 Cage, Inorg. Chem., 2019, 58, 8162-8168. (IF=4.850)

11. Chong ZhaoHai-bing MengMing-zhe Nie, Xiang Wang, Zhen-feng CaiTing ChenDong WangChun-ru Wang*, and Tai-shan Wang*, Supramolecular Complexes of C80-Based Metallofullerenes with [12]Cycloparaphenylene Nanoring and Altered Property in a Confined Space. J. Phys. Chem. C2019123 (19), 12514–12520 (IF=4.309)

12. Haibing Meng, Chong Zhao, Mingzhe Nie, Chunru Wang*, Taishan Wang*. Changing the Hydrophobic MOF Pores through Encapsulating Fullerene C-60 and Metallofullerene Sc3C2@C80. J. Phys. Chem. C, 2019, 123(10), 6265-6269. (IF=4.309)

13. Tong Yu, Ming-Ming Zhen*, Jie Li, Yue Zhou, Hai-Jun Ma, Wang Jia, and Chun-Ru Wang*, Anti-apoptosis Effect of Amino Acid Modified Gadofullerene via Mitochondria Mediated Pathway. Dalton Transactions, 2019, 48(22), 7884-7890. (IF=4.052)

14. Xiaolong Liu and Yongqiang Chai, Bo Wu*, Liping Liu, Chunru Wang*. A novel empirical method for quickly estimating the charge-transfer state of fullerene-donor derivatives. Phys. Chem. Chem. Phys. 2019, 21(44), 24291-24295. (IF=3.567)

15. Bin Wu, Xiaolong Liu, Xiaofeng Shi, Wei Han, Chunru Wang and Li Jiang*, Highly photoluminescent and temperaturesensitive P, N, B-co-doped carbon quantum dots and their highly sensitive recognition for curcumin. RSC Advances, 2019, 9 (15), 8340–8349. (IF=3.049)

16.  Xue Li, Mingming Zhen, and Chunru Wang*, Antineoplastic Activities of Functionalized Gd@C82 Nanomaterials via Targeting Tumor Vasculature. Adv. Tech. Biol. Med., 2019, 7(2), 1-5 (IF=2.64) 

17. Daiqin Chen, Yue Zhou, Dongzhi Yang, Mirong Guan, Mingming Zhen*, Weifei Lu, Marcian E. Van Dort, Brian D. Ross, Chunru Wang*, Chunying Shu, Hao Hong*. Positron Emission Tomography/Magnetic Resonance Imaging of Glioblastoma Using a Functionalized Gadofullerene Nanoparticle. ACS Applied Materials & Interfaces 2019, 11(24), 21343-21352. (IF=8.456) 第二单位

18. Along Liu, Mingzhe Nie, Yajuan Hao, Ying Yang, Taishan Wang,* Zdenek Slanina,* Hailin Cong,* Lai Feng,* Chunru Wang, and Filip Uhlik, Ho2O@C74: Ho2O Cluster Expands within a Small Non-IPR Fullerene Cage of C2(13333)-C74Inorg. Chem., 2019, 58(8), 4774-4781. (IF=4.850) 第三单位

19. Fanao Kong*, Xiaolong Liu. Periodicity of Quadrilateral Tetra-Atomic Molecules, J. Phys. Chem. A, 2019, 123, 6652-6659. (IF=2.641) 所内合作文章

 
 
【打印本页】【关闭本页】
中国科学院   版权所有 © 中国科学院分子纳米结构与纳米技术重点实验室
地址:北京市海淀区中关村北一街2号  邮编:100190