English  |  中科院化学所  |  中国科学院
 首 页  人员 研究方向 研究成果 科研设备 招生招聘 图片展 联系方式 链接 科研进展
 
当前位置:首页 > 王春儒 > 研究成果 > 论文
2018年论文
时间:2019-12-06 浏览:
  

2018发表文章列表:

1. Chong Zhao, Hai-Bing Meng, Ming-Zhe Nie, Li Jiang, Chun-Ru Wang*, and Tai-Shan Wang*, Anisotropic Paramagnetic Properties of Metallofullerene Confined in a Metal–Organic Framework. J. Phys. Chem. C, 2018, 122(8), 4635-4640 (IF=4.484) 2018-3-1

2. Yue Zhou, Hai-Jun Ma, Ming-Ming Zhen*, Jie Li, Chun-Ying Shu and Chun-Ru Wang*, Inhalable gadofullerenol/[70] fullerenol as high-efficiency ROS scavengers for pulmonary fibrosis therapy, Nanomedicine: NBM (Nanotechnology Biology and Medicine), 2018, 14(4), 1361-1369; (IF=6.500) 2018-6

3. Haibing Meng, Chong Zhao, Yongjian Li, Mingzhe Nie, Chunru Wang* and Taishan Wang* An implanted paramagnetic metallofullerene probe within a metal–organic framework, Nanoscale, 2018, 10(7), 3291–3298. (IF=7.233) 2018-2-21

4. Haibing Meng, Chong Zhao, Mingzhe Nie, Chunru Wang* and Taishan Wang* Triptycene molecular rotors mounted on metallofullerene Sc3C2@C80 and their spin–rotation couplings, Nanoscale, 2018, 10(38), 18119-18123. (IF=7.233) 2018-10-14

5. Haibing Meng, Chong Zhao, Mingzhe Nie, Chunru Wang*, and Taishan Wang*, Optically Controlled Molecular Metallofullerene Magnetism via an Azobenzene-Functionalized Metal–Organic Framework, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10 (38), 32607–32612. (IF=8.097) 2018-9-26

6. Xue Li, Mingming Zhen*, Ruijun Deng, Tong Yu, Jie Li, Ying Zhang, Toujun Zou, Yue Zhou, Zhigao Lu, Mirong Guan, Hui Xu, Chunying Shu and Chunru Wang*, RF-assisted gadofullerene nanoparticles induces rapid tumor vascular disruption by down-expression of tumor vascular endothelial, Biomaterials, 2018, 163, 142-153 (IF=8.806) 2018-5

7. Bin Wu, Xiaofeng Shi, Han Wei, Taishan Wang, Chunru Wang, Li Jiang, A double fluorescent nanoprobe based on phosphorus/nitrogen co-doped carbon dots for detecting dichromate ions and dopamine. RSC Adv., 2018, 8(55), 31793-31802 (IF=2.936) 2018

8. Li-Ping Wang, Xu-Dong Zhang, Tai-Shan Wang, Ya-Xia Yin, Ji-Lei Shi*, Yu-Guo Guo* and Chun-Ru Wang* Ameliorating the Interfacial Problems of Cathode and Solid‐State Electrolytes by Interface Modification of Functional Polymers. Advanced Energy Materials, 2018, 8(24): 1801528. (IF=21.875) 2018-8-27

9. Ruijun DengYuqing WangMingming Zhen*, Xue LiToujun ZouJie LiTong YuYue ZhouZhigao LuHui XuChunying Shu and Chunru Wang*. Real-time monitoring of tumor vascular disruption induced by radiofrequency assisted gadofullerene. Science China. Materials, 2018, 61(8): 1101-1111. (IF=4.318) 2018-8

10. Yue Zhou, Ming-Ming Zhen*, Mi-Rong Guan, Liang Ma, Wei Li, Jia-Sheng Zheng, Chun-Ying Shu and Chun-Ru Wang*, Amino acid modified [70] fullerene derivatives with high radical scavenging activity as promising bodyguards for chemotherapy protection, Sci. Rep., 2018, 8, 16573. (IF=4.122) 2018-11-8

11. Fuwen Zhao, Chunru Wang* and Xiaowei Zhan*, Morphology Control in Organic Solar Cells, Adv. Energy Mater., 2018, 8 (28), 1703147-1703180. (IF=21.875) 2018-10-5

12. Dan He, Fuwen Zhao*, Jingming Xin, Jeromy James Rech, Zhixiang Wei*, Wei Ma, Wei You, Bao Li, Li Jiang, Yongfang Li and Chunru Wang*, A Fused Ring Electron Acceptor with Decacyclic Core Enables over 13.5% Efficiency for Organic Solar Cells. Adv. Energy Mater., 2018, 8(30), 1802050-1802056. (IF=21.875) 2018-10-25

13. Dan He, Fuwen Zhao*, Li Jiang and Chunru Wang*, A–D–A small molecule acceptors with ladder-type arenes for organic solar cells, J. Mater. Chem. A, 2018, 6 (19), 8839-8854. (IF=9.931) 2018-5-21

14. Bo Wu, Taishan Wang, Zhuxia Zhang, Li Jiang, Chunru Wang*, A temperature-responsive C2 wagging vibration in Sc2C2@Cs-C82, Chem. Commun., 2018, 54(7), 775-777. (IF=6.290) 2018-1-21

15. Wei Dong, Xian-Xiang Zeng, Xu-Dong Zhang, Jin-Yi Li, Ji-Lei Shi, Yao Xiao, Yang Shi, Rui Wen, Ya-Xia Yin, Tai-shan Wang, Chun-Ru Wang*, Yu-Guo Guo*, Gradiently Polymerized Solid Electrolyte Meets with Micro/Nano-Structured Cathode Array. ACS Appl. Mater. Interfaces.  201810 (21), 18005–18011. (IF=8.097) 2018-5-30

16. Wei Dong, Ji-Lei Shi, Tai-Shan Wang, Ya-Xia Yin, Chun-Ru Wang*, Yu-Guo Guo*, 3D Zinc@Carbon Fibers Composite Framework Anode for Aqueous Zn-MnO2 Batteries. RSC Advances. 2018, 8(34), 19157-19163. (IF=2.936) 2018

17. Yuze Lin, Fuwen Zhao, Shyamal K. K. Prasad, Jing-De Chen, Wanzhu Cai, Qianqian Zhang, Kai Chen, Yang Wu, Wei Ma, Feng Gao, Jian-Xin Tang, Chunru Wang, Wei You, Justin M. Hodgkiss* and Xiaowei Zhan*, Balanced Partnership between Donor and Acceptor Components in Nonfullerene Organic Solar Cells with >12% Efficiency, Adv. Mater., 2018, 30 (16), 1706363-1706370. (Co-first author) (IF=21.950) (第二单位)2018-4-19

18. Zheng Liu, Bo-Wei Dong, Hai-Bing Meng, Mei-Xing Xu, Tai-Shan Wang, Bing-Wu Wang, Chun-Ru Wang*, Shang-Da Jiang* and Song Gao*, Qubit crossover in the endohedral fullerene Sc3C2@C80, Chem. Sci., 2018, 9(2), 457-462.(第二单位)(IF=9.063) 2018-1-14

19. Zhang Yijie, Li Wanfei, Lu Luhua*, Song Weiguo, Wang Chunru, Zhou Lisha, Liu Jinghai*, Chen Ying, Jin Hongyun, Zhang Yuegang*. Tuning active sites on cobalt/nitrogen doped graphene for electrocatalytic hydrogen and oxygen evolution, Electrochimica Acta, 2018, 265, 497-506. 第二单位 IF=5.1162018-3-1

20. Daiqin Chen, Guoqiang Zhang, Ruimin Li, Mirong Guan, Xueyun Wang, Toujun Zou, Ying Zhang, Chunru Wang, Chunying Shu,* Hao Hong, Li-Jun Wan*. Biodegradable, Hydrogen Peroxide, and Glutathione Dual Responsive Nanoparticles for Potential Programmable Paclitaxel Release, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140(24), 7373?7376.  (IF= 14.357)  2018-6-20

 
 
【打印本页】【关闭本页】
中国科学院   版权所有 © 中国科学院分子纳米结构与纳米技术重点实验室
地址:北京市海淀区中关村北一街2号  邮编:100190